REGULAMIN PROMOCJI 10% RABATU NA PIERWSZE ZAKUPY W APLIKACJI

REGULAMIN PROMOCJI 10% RABATU NA PIERWSZE ZAKUPY W APLIKACJI 

 § 1

Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem niniejszej akcji promocyjnej „10% rabatu na pierwsze zakupy w aplikacji” (zwanej dalej: „Promocją”) jest Wolw-Pol spółka z o.o. w Warszawie 01-401, ul. Górczewska 53, której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ,zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000205145, NIP 5210125041, REGON 012014330, o kapitale zakładowym 30.931.200,00,który prowadzi sklep internetowy pod nazwą VITKAC w domenie [https://vitkac.com] oraz w jej poddomenach, (zwana dalej: „Organizatorem”).
 2. Promocja prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu promocji „10% dla nowych klientów aplikacji Vitkac.com" (zwanego dalej: „Regulaminem”).
 3. Promocja trwa, aż do odwołania.
 4. Z Promocji można korzystać 24h na dobę.
 5. Regulamin stanowi podstawę Promocji oraz określa prawa jego uczestników.

§ 2

Warunki promocji

 1. Promocja kierowana jest do wszystkich użytkowników aplikacji mobilnej Vitkac.com, dostępnej na urządzenia iOS i Android, którzy w okresie obowiązywania Promocji zarejestrują konto lub zalogują się w aplikacji mobilnej Vitkac.com należącej do firmy Wolw-Pol spółka z o.o. i dokonają zakupów na dowolną kwotę.
 2. Kod rabatowy zostanie naliczony automatycznie po dodaniu produktów do koszyka. Wartość rabatu zostanie podana w podsumowaniu zamówienia
 3. Kod rabatowy upoważnia do 10% obniżki cen produktów znajdujących się w „Koszyku”, za wyjątkiem produktów wyłączonych z promocji tj. Produktów z kategorii SALE bądź podlegających jakimkolwiek innym promocjom oraz produktów limitowanych z kolekcji „Exclusive for Vitkac” lub znajdujących się w zakładce Streetwear Club.
 4. Kod rabatowy nie obejmuje kosztów spedycji (kosztów związanych z dostarczeniem zamówionych towarów do klienta), a także wszystkich produktów dostępnych jedynie na zamówienie telefoniczne.
 5. Kod rabatowy dla każdego klienta jest do jednorazowego użytku i dotyczy tylko jednego zamówienia. Po jego zastosowaniu, kod ulega dezaktywacji.
 6. Kod jest ważny do momentu kliknięcia przycisku "płacę z obowiązkiem zapłaty".
 7. W Promocji mogą uczestniczyć osoby, które zarejestrowały się w aplikacji mobilnej przed rozpoczęciem Promocji.
 8. Promocja obowiązuje jedynie w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem aplikacji mobilnej firmy organizującej Promocję.
 9. W akcji promocyjnej mogą brać użytkownicy, którzy podadzą prawdziwe dane teleadresowe i zastosują się do regulaminu sklepu internetowego dostępnego na stronie: http://www.vitkac.com

§ 3

Reklamacje

 

 1. Ewentualne reklamacje związane z Promocją powinny być składane w formie elektronicznej.
 2. Reklamacje mogą być składane do 30 dni włącznie od dnia zdarzenia będącego podstawą reklamacji (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora) na adres poczty elektronicznej: bok@vitkac.com Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego w zd. 1 terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby oraz numer telefonu, dla którego dokonano doładowania, numer transakcji, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres podany w reklamacji) bądź telefonicznie w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 4

Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach internetowych www.vitkac.com.
 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień Regulaminu, przy czym w takim przypadku odpowiednia informacja zostanie podana na wyżej wymienionej stronie internetowej i wchodzi w życie po upływie 24 godzin od dnia zamieszczenia Regulaminu ze zmianami.
 3. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do odwołania akcji promocyjnej.
 4. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminów. W sprawach nieuregulowanych Regulaminami zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Organizator nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa).
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe pomyłki przy definiowaniu numerów kont przedpłaconych, nieprawidłowości w podaniu lub przetworzeniu adresu poczty elektronicznej oraz za nieprawidłowe funkcjonowanie przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych.