INFORMACJE W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dotyczą ochrony danych osobowych klientów sklepu VITKAC, który działa w postaci witryny internetowej w domenie vitkac.com oraz w postaci aplikacji na urządzenia mobilne.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

WOLW-POL - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, 01-401 Warszawa, ul. Górczewska 53, której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000205145, o numerze NIP 5210125041 i kapitale zakładowym 30.931.200,00 zł.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektor Ochrony Danych
WOLW-POL sp. z o.o.
01-401 Warszawa
ul. Górczewska 53
iod@vitkac.com

 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH

Dane zostają udzielone Administratorowi przez użytkowników sklepu VITKAC przy rejestracji konta, przy wypełnianiu Karty Stałego Klienta, a także w toku zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów oferowanych w sklepie VITKAC.

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

A. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, co obejmuje między innymi:

- świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach sklepu VITKAC;

- założenie i prowadzenie konta w sklepie, składanie i realizacja zamówień towarów przy pomocy konta;

- realizację uprawnień na tle umowy sprzedaży, np. odstąpienia od umowy lub uprawnień klienta w toku reklamacji;

- obsługę spraw zgłaszanych na adres kontaktowy sklepu;

- kontakt w sprawach związanych z realizacją zamówień.

 

B. Dane są przetwarzane jako niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie rachunkowości i danin publicznych.

 

C. Dane przetwarzany również w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów:

- monitorowania działania sklepu VITKAC i użytkowania go przez klientów;

- dopasowania reklam do poprzednio przeglądanych przez Państwa treści;

- marketingu, obejmującego także marketing bezpośredni własnych usług lub towarów oferowanych przez VITKAC lub osoby trzecie;

- kontaktu dla potrzeb marketingowych, w zakresie i w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami;

- obsługi płatności i rozliczeń;

- zapewnienia bezpieczeństwa technologicznego i organizacyjnego sklepu VITKAC oraz klientów i osób trzecich;

- egzekwowania postanowień Regulaminu sklepu VITKAC;

- przeciwdziałania oszustwom;

- analizy działalności sklepu pod kątem podnoszenia jakości usług dla Klientów;

- konkursów, programów promocyjnych i lojalnościowych;

- dochodzenia należności przed sądami, arbitrażem i organami wymiaru sprawiedliwości;

- sporządzania i analizy statystyk sklepu VITKAC;

- dokumentacji i archiwizacji materiałów dotyczących wywiązywania się przez Administratora z obowiązków prawnych.

D. Za Państwa zgodą przetwarzamy dane osobowe w celu:

- stosowanie cookies, gromadzenia danych ze stron internetowych i aplikacji mobilnych;

- prowadzenia programu lojalnościowego;

- dostosowywania ofert i usług do poprzedniej aktywności.

 

WYCOFANIE ZGODY

Zgodę można wycofać w każdym czasie.

 

BRAK OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale w wypadku niektórych danych (imię, nazwisko, płeć, e-mail, hasło) może być konieczne do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych i do korzystania z usług, w szczególności do założenia konta w sklepie VITKAC. Podanie niektórych danych może być wymagane z punktu widzenia przepisów prawa, np. w celu wystawienia faktury.

 

UPRAWNIENIA WOBEC ADMINISTRATORA

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do dostępu do swoich danych osobowych, do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Udostępniamy Państwa dane osobom i organizacjom, które świadczą na rzecz Administratora usługi potrzebne do działalności Sklepu. Są to następujące kategorie podmiotów:

- podmioty świadczące usługi informatyczne,

- podmioty świadczące usługi płatnicze i rozliczeniowe,

- podmioty świadczące usługi prawnicze i doradcze,

- podmioty świadczące usługi zwalczania oszustw,

- podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie,

- podmioty świadczące usługi marketingowe.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy dane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie na Państwa rzecz usług elektronicznych przez sklep VITKAC.

Przechowujemy dane również po zakończeniu okresu umowy, w następujących celach:

- dochodzenia roszczeń wynikających z powyższej umowy lub umów zawartych w związku z nabywaniem usług lub towarów przez klientów sklepu VITKAC;

- realizacji obowiązków prawnych, np. podatkowych;

- zwalczania oszustw lub nadużyć na szkodę sklepu VITKAC, klientów i innych osób;

- statystyki i dokumentacji archiwalnej.

Przechowujemy dane przez okres, gdy dane są potrzebne ze względu na ochronę interesu prawnego Administratora, a co najmniej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, co do których dane są istotne.

Dane osobowe dla celów marketingowych przechowujemy przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług elektronicznych albo do wniesienia sprzeciwu.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Przekazujemy Państwa dane do państw spoza EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.

 

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH I PROFILOWANIE

Administrator przetwarza Państwa dane z sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. Przetwarzanie to nie wywołuje wobec Państwa skutków prawnych ani nie ma podobnego, istotnego wpływu na Państwa sytuację.

 

COOKIES

Cookie to jest mały zestaw danych, przesyłany ze strony internetowej i umieszczony na Państwa urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Cookies umożliwiają serwerom zidentyfikowanie urządzenia, na którym są przechowywane przez okres ważności albo rejestracji cookie.

Wizyta w sklepie VITKAC może wiązać się z umieszczeniem cookie na Państwa urządzeniu, a VITKAC wyświetla informację o wykorzystaniu cookies. Przeglądając dalej sklep VITKAC, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie cookies umieszczanych przez sklep VITKAC na Państwa urządzeniu.

Mogą Państwo zdecydować, czy Wasze urządzenie przyjmuje cookies, wprowadzając odpowiednie ustawienia w Państwa przeglądarce. W szczególności, można zawsze wycofać zgodę i wyłączyć albo ograniczyć cookies w ustawieniach przeglądarki. Można również usunąć wszystkie albo niektóre cookies, które zostały zachowane w toku poprzednich sesji.

W zależności od ustawień przeglądarki, cookies mogą być przechowywane na Państwa urządzeniu. Takie cookies mogą pełnić różne funkcje:

- zbieranie statystyk dotyczących ruchu w sklepie VITKAC;

- dostosowanie sklepu VITKAC do parametrów dotyczących wyświetlania treści na Państwa urządzeniu (np. do rozdzielczości ekranu) i do innych ustawień systemowych Państwa urządzenia;

- zbieranie danych i wykorzystanie cookies przez VITKAC do personalizacji reklam i pomiarów;

- zbieranie danych i wykorzystanie cookies przez partnerów sklepu VITKAC do personalizacji reklam i pomiarów;

- zarządzenie Państwa kontem w sklepie VITKAC w zakresie rejestracji, dostępu i używania konta oraz działania Państwa koszyka;

- zabezpieczenie, np. przez prośbę o ponowne zalogowanie po pewnym okresie bezczynności;

- pomoc przy zapobieganiu oszustwom i zwalczaniu ich.

VITKAC korzysta z zewnętrznych aplikacji, jak Twitter i Facebook, które mogą Państwa identyfikować i pozwalać na dzielenie się treściami z VITKACA albo na informowanie o treściach, które Państwo przeglądali.

Oprócz cookies, VITKAC stosuje inne identyfikatory: sygnalizatory sieci Web (ang. web beacon) oraz tagi.